Elaboració de Plecs

VAM Engineering, elabora, per encàrrec de qualsevol Administració pública, els Plecs de clàusules Tècniques i els Plecs de clàusules Administratives, ja sigui per a un concurs de subministrament determinat, una obra o un servei, segons la nova legislació de contractes públics.

Així mateix, realitza estudis, amb una anàlisi detallada, de les pliques dels concursos de licitació i elabora el document tècnic justificat de la valoració d’aquestes ofertes.

Empreses Licitadores

VAM Engineering, redacta per a les empreses licitadores, les pliques per a optar a concursos públics, tant nacionals com internacionals.

Comparte esta página